เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา จากตัวแทนของแต่ละชุมชน มีวาระ4ปีตอคณะกรรมการ1ชุด

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน