เลือกหน้า

คณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง  รับบัตรเลือกตั้งตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเพื่อมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบประทับตราและแยกบัตรเลือกตั้ง ต่อไป