เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ขายเป็นเศษซาก) จำนวน 49 รายการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูล ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ และยื่นซองประมูล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงานเทศบา่ลเมืองชัยภูมิ และรับฟังผลการประมูล ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ราคาที่ผู้ยื่นซองประมูลจะต้องสูงกว่าราคากลางที่เทศบาลฯ กำหนดไว้

เทศบาลฯ จะพิจารณาให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้ และผู้ประมูลได้จะต้องวางเงินมัดจำทันที 50% ของราคาที่เสนอโดยชำระให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ส่วนที่เหลืออีก 50 % ผู้ประมูลได้จะต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขาย

เมื่อครบกำหนด 7 วัน หากผู้ประมูลราคาได้ มิได้นำเงินอีก 50% ไปชำระ เทศบาลฯจะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นทั้งหมดตกเป็นผลประโยชน์ของเทศบาลฯ โดยผู้ประมูลจะฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเทศบาลฯไม่ได้ เพราะถือว่าผิดเงื่อนไขในการขายทอดตลาด และุถ้าเทศบาลฯนำพัสดุที่ขายทอดตลาดออกขายทอดตลาดใหม่ หรือขายด้วยวิธีใดๆ ก็ตามจำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้ประมูลราคาได้ในครั้งแรกจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้น ให้แก่เทศบาลฯ จนครบถ้วนอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผู้สนใจยื่นซองประมูลราคา จะดูพัสดุที่ขายทอดตลาด ให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวัน และเวลาราชการ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิ้งดังต่อไปนี้(Acrobat PDF)