เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 540 รายการ โดยกำหนดราคาประเมินขั้นต่ำ เป็นเงิน 14,742.-บาท (หนิงหมึนสีพันเจ้ดร้อยสิสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-4481- 1684 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ ยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าร่วมประมูลไว้เป็นหลักฐาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 10.00 น.จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารดาวโหลด