เลือกหน้า

ตามที่ผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 1 ได้ทำสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า และขออนุญาตประกอบกิจการค้ากับเทศบาลเมืองชัยภูมิแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาการเช่าและใบอนุญาตใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น หากผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 1 ยังมีความประสงค์จะเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้าต่อไปอีกในปี พ.ศ. 2564 ขอให้ไปดำเนินการขอต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งขอรับใบอนุญาต ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และขอต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ผู้ประกอบการค้าจะต้องชำระเงินค่าตอบแทนค่าสัญญาเช่าใหม่ปีละ 100 บาท โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ต่อสัญญาตลาดเทศบาล1.pdf