เลือกหน้า

ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.


เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ2-ปี62.pdf