เลือกหน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.


เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ3-ปี62-ครั้งที่3.pdf