เลือกหน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.


เชิญประชุมสมัยสามัญแรก62.pdf