เลือกหน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา14.00 น.


เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ3-ปี62.pdf