เลือกหน้า

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.


เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ3 ปี62 ครั้งที่2