เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขยายไปจนถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓
๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้
– งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓
– งวดที่สอง ชำระภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
– งวดที่สาม ชำระภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง63.pdf