เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี จากเดือน กันยายน 2563 เป็นเดือน พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากทรัพย์สินที่จะนำมาคำนวณภาษีมีเป็นจำนวนมาก และประชาชนยังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน และจะต้องประเมินภาษีใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินจากเดิม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นภายในเดือน ธันวาคม 2563 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ขยายเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดิน62ครั้งที่-3.pdf