เลือกหน้า

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพืื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โดมศาลหนองปลาเฒ่า