เลือกหน้า

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่ากฏกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเป็นอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนิ่ง และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๓ ก ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดพื้นที่บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังที่สำคัญเป็นแหล่งวางไข่สำคัญของเต่าทะเล และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ เดียวกัน ตังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป จึงขอให้อำเภอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนั่งฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ