เลือกหน้า

กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 CC เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตามเอกสารประกอบ


รายละเอียด – วงเงินงบประมาณจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล-7-ที่นั่ง.pdf