เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – งบแสดงผลการดำเนินงาน62.pdf