เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – กำหนดประชุมสภาสมัยแรก62.pdf