เลือกหน้า

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 18 คนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 จึงกำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิครั้งแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เอกสารดาวโหลด – วาระการประชุมสภา ครั้งแรก 64