เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการกำจัดวัชพืชตามคลองต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ภายใต้โครงการคืนคลองโบราณให้ลูกหลาน โดยนายทนงศักดิ์ คณะเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นผู้ควบคุม