เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคนและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
ในการนี้ ข้าพเจ้าฯ ได้ลงนามในประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อกระตุ้นและกำชับให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างเทศบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกคน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามประกาศฯ


รายละเอียด – ประกาศเจตจำนง64.pdf