เลือกหน้า

แสดงการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 โดยเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564

กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง

 

กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงาน

 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม pmqa เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ในเรื่องการทำงานในหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

-การอบรมจัดซื้อจัดจ้างปัพ.ศ.2564 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

-โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปี พ.ศ.2564

การแสดงเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร รวมถึงเชิญชวนพนักงานในสังกัด ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 

-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม

เสริมสร้างความตะหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต แก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ

เป็นต้น

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทม.ชย.

คำสั่งผู้รับผิดชอบศูนย์

กระบวนการทำงานของศูนย์

มาตรการ ต่างๆๆ ที่ประกาศร่วมกันถือปฏิบัติ

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าถึง

การแจ้งเรื่องทุจริต

-การประเมินการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ ITA

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ