เลือกหน้า

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศ
การรับลงทะเบียนฯให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิทราบ โดยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิก่อนหรือภายในพฤศจิกายนของทุกปี แต่ยังไม่เคยยื่นคำขอลงทะเบียน
3.เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2506 กรณี ไม่มีวันที่ เดือนเกิด ให้บุคคลนั้นเกิดวันที่
1 มกราคมของปีนั้น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารดาวโหลด – การลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ-66.pdf