เลือกหน้า

เพื่อให้การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย และชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้จัดทำประกาศระยะเวลาในการชำระภาษี ให้เจ้าของ
ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทราบ ดังนี้
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามมาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 19
กำหนดให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายตั้งแต่ 8 มกราคม –
31 มีนาคม 2565 และ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษี
ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายน 2565
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี มาติดต่อขอรับแบบ
แสดงรายการและชำระภาษีป้าย และชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ได้ที่
งานนำส่งเงิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ โดยเปิด
บริการช่วงพักกลางวัน และวันเสาร์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 081-8774292 และ
Facebook : จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – การชำระภาษีปี65.pdf