เลือกหน้า

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งบางพื้นที่เกิดอุทกภัยและบางพื้นที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอกับการเพาะปลูกของเกษตรกร ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรของราษฎร เพื่อให้การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกที่ประบสาธารณภัยในครั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผู้ที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูก แจ้งความประสงค์ที่จะของดเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2562 โดยติดต่อได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันเวลาราชการ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามเอกสารแนบเพื่อโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่.pdf