เลือกหน้า
การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิหลังน้ำลด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ งานเทศกิจฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมทำความสะอาด การฟื้นฟูเมืองชัยภูมิ เร่งเก็บขนขยะน้ำท่วมและขยะปกติ ตามชุมชนทั้ง 25 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง