เลือกหน้า

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีม : กรณีโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) จังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน

โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย 2561

ผลการวิจัย พบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเกิดขึ้นหลายประการจนส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จึงได้ดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ปัญหารวม 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (เอกสารประกอบ)