เลือกหน้า

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย นายเจนวิทย์ เจนนาวิน
โรงเรียน เทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย 2562

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนําเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ 5) ด้านผลกระทบ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ โรงเรียน จำนวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน
(เอกสารประกอบ)