เลือกหน้า

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 13 สิงหาคม 2021
https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/838514963442105

https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/1014431865996006