เลือกหน้า
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ 28 กุมภ่พันธ์ 2565
สามารถรับชมได้ตามLink ด้านล่าง

https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/322169029861532