เลือกหน้า

การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/388429056080297