เลือกหน้า

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ.สมัยที่ 3.ประจำปี พ.ศ. 2561 ใน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย