เลือกหน้า

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ โดย มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ