เลือกหน้า

ตามที่สภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เห็นชอบในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณ63.pdf