เลือกหน้า

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

No Gift Policy

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

…………………………………………………………………………

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณะรรมและความโปร่งใสในการบริกหารงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การประกาศเจตนารมสุจริต – การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการประกาศเจตนารมสุจริต  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

12 มิถุนายน  2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการประกาศเจตนารมสุจริต  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

14 กุมภาพันธ์ 2560


เอกสารแนบ