เลือกหน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นางอริสา ขำชัยภูมิ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณะรรมและความโปร่งใสในการบริกหารงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การประกาศเจตนารมสุจริต – การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการประกาศเจตนารมสุจริต  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

12 มิถุนายน  2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการประกาศเจตนารมสุจริต  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

14 กุมภาพันธ์ 2560


เอกสารแนบ