เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจแอสฟัลท์ติกคนกรีต ถนนราษฎเจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒)
จากบริเวณที่ทำการชุมชนราษฎร์เจริญสุขไปทางทิศเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี
ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนราษฎร์เจริญสุข (ชย.ถ.๒-๐๗๒ เริ่มจากบริเวณที่ทำการชุมชนราษฎร์เจริญสุขไปทางทิศเหนือ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศปรับปรุงผิวจราจรถนนราษเจริญสุข.pdf