เลือกหน้า

ตามที่ งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำสาธารณะและจุดปล่อยน้ำเสียตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยตรวจหาค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Do) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ นั้น

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 10 จุด และแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 7 จุด จึงรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังนี้
1.แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผลปรากฏว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Do) จำนวน 2 จุด คือ จุดปล่อยน้ำถนนโนนไฮ และจุดน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (ค่ามาตรฐานมากกว่า 4 mg/l)
2.แหล่งน้ำสาธารณะ ผลปรากฏว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Do) สวนสาธารณะหนองใหญ่ หนองลาดควาย หนองหลอด หนองปลาเฒ่า สระน้ำหน้าจวนผู้ว่าฯ และสระน้ำในจวนผู้ว่าฯ มีคุณภาพน้ำดี ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (ค่ามาตรฐานมากกว่า 4 mg/l) และค่าแหล่งน้ำประเภทที่ 1 น้ำประปา


รายละเอียด – ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งกำเนิดน.pdf