เลือกหน้า

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามกฎกระทรวงการดำเนินการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๖๔ ก วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ท่านดำเนินการและถือปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ตามสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0๐๒๓.๓/ว ๘๖๖๘
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม QR Code ปรากฎท้ายหนังสือที่
แนบมาพร้อมนี้


เอกสารดาวโหลด – การดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ.pdf