เลือกหน้า
📣ประชาสัมพันธ์จากทางจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การจัดกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
—————————————————————-
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ที่จะจัดกิจกรรมทางสังคม หรือดำเนินการอื่นใดที่มีการรวมตัวกัน
ของกลุ่มบุคคลทุกกรณี เช่น ประชุม/อบรม งานมงคลสมรส
งานบรรพชา/อุปสมบท หรืองานประเพณีอื่นๆดำเนินการดังนี้
🔹1.ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมทุกกรณี โปรดแจ้ง
– ศูนย์ควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.)
– ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองชัยภูมิ(ศปก.ทม.)
– ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.ต.)
ก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้ ศปก.ในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ตรวจสอบมาตรการของผู้จัดกิจกรรม และให้คำแนะนำการจัดงาน
🔹2.หน่วยงานที่มีการจัดงานระดับจังหวัด หรือ มีกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า 500 คนขึ้นไป ให้รวบรวมกิจกรรมที่จะดำเนินการ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขออนุญาตจัดกิจกรรมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)จังหวัด
ชัยภูมิ ก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อพิจรณาต่อไป