666666666666 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทโดดเด่น | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทโดดเด่น

วันที่ 10 ก.ค. 62 เทศบาลเมืองชัยภูมิ รับการประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทโดดเด่น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับนายอำเภอเมืองชัยภุมิ ร่วมต่้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  เทศบาลเมืองชัยภูิมนำเสนอนวัตกรรมกรรม “ไตวายไม่ตายไว” ด้วยเครือข่ายชัยภูมิ

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลโครงการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ