เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง การขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่าย
ขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่าง (รายละเอียดและข้อกำหนดตาม
แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑๐๐.๐๐๐ ตัน ราคาประเมินจำหน่าย ตันละ ๑๐.๐๐ บาท เป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
20220321113736