เลือกหน้า

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ
กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในเขตชุมชนต่างที่เกิดความเสียหาย เช่น ฝาท่อระบายน้ำแตก หรือผุกร่อนจากการใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ฟุตบาททางเท้าได้รับความสะสะดวก และคำนึงถึงความปลอกภัยของประชาชนทุกๆท่าน