เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ ถนนองค์การบริหารสาย 1 แล
2 จังหวัด ชัยภูมิ เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลให้สะดวก และกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ