เลือกหน้า

กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิออกซ่อมพื้นผิวจราจรในหมู่บ้านภูมิธนา

ชุมชนหนองปลาเฒ่า และบริเวณพื้นผิวจราจรซอยข้างวิริยะประกันภัย ตามคำร้อง

ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และขอบคุณชุมชนหนองปลาเฒ่า ที่นำเครื่องดื่มมาใหมอบให้้ทีมงาน