เลือกหน้า
รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายชาญณรงค์ ผดุงพล รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 29 ตุลาคม...
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชย จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ...
รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน...
รับรางวัลองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2562

รับรางวัลองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2562

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เข้ารับรางวัลองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2562 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ณ วันที่ 31 ต.ค.62...