เลือกหน้า
โครงการพัฒนาพื้นที่ 40 ไร่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

โครงการพัฒนาพื้นที่ 40 ไร่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่นำร่อง 40 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะและรอบสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ...
“Recycle Fashion Dress” เทศบาลเมืองชัยภูมิพบประชาชน62

“Recycle Fashion Dress” เทศบาลเมืองชัยภูมิพบประชาชน62

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี 2562 โดยออกไปพบประประชาชนทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบลเมืองชัยภุูมิ ชุมชนเมืองเก่ามีการแสดงคือ เดินแบบจากวัสดุเหลือใช้ เป็นความคิดของชุมชนเองที่ได้ต่อยอดจากที่เทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ความรู้การคัดแยกขยะวันที่ 20 เม.ย 60

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ความรู้การคัดแยกขยะวันที่ 20 เม.ย 60

วันที่ 20 เม.ย 60 เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสมชาย เรืองจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นางอริสา ขำชัยภูมิ รก.ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ นางจิตลดา มณีประดิษฐ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...