เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19) โดย – กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ – สวมหน้ากากอนามัย – หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย – หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด – หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ – ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น...
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ใส่ใจ ต้านภัยโคโรน่า(โควิด-19) โดย – กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ – สวมหน้ากากอนามัย – หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย – หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด – หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ – ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น...