เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ “คัดแยกขยะ”

เทศบาลเมืองชัยภูมิ “คัดแยกขยะ”

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ดำเนินการคัดแยกขยะจากถังขยะของชุมชนให้ประชาชนได้เห็น...
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ระยะทางทั้งหมด 17 กิโลเมตร  เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการในส่วนรับผิดชอบ 3 ก.ม.โดยการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ อปท.และประชาชน...
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี...