เลือกหน้า
กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการนำครุภัณฑ์และบุคลากรกองช่าง กำจัดวัชพืช ที่กรีดขวางทางน้ำในลำห้วยเสว เพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านเมืองอยู่ดี มีเกณฑ์ชี้วัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย เศรษฐกิจ เมืองชัยภูมิมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามบริบทของเมือง...