เลือกหน้า
แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แนวทางบริหารจัดการขยะ ชุมชนโนนสาทร เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาขยะถือเป็นปัญหาระดับชาติเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะ ในอดีต คือ รณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง และเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดเก็บขยะเป็นเวลา เพื่อไปจัดการที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในช่วงปี...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

ตามที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิสู่ระบบราชการ 4.0 PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2564...
ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

ประชุมผู้ประกอบการค้าถนนคนเดินเทศบาลเมมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยงานเทศกิจ...