เลือกหน้า
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาล นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒...
โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

โครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นและเครื่องล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อคัดกรองอุณหภูมิประชาชนที่มารับบริการในหน่วยงานราชการ...
งานทันตกรรมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

งานทันตกรรมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

งานทันตกรรมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้นป.2/6 รร.อนุบาลชัยภูมิ ในโครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ช่วงเช้า 20 คน บ่าย 17 คน ✅ผลการตรวจฟัน➡️นักเรียนฟันแท้ผุ 26 คน /มีหินปูนเหงือกอักเสบ 18 คน ✅งานทันตกรรมให้บริการเคลือบฟลูออไรด์...