เลือกหน้า
รับสมัคร กรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ

รับสมัคร กรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ

รับสมัคร กรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.ณ...
หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

หลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด“Miss China Gold Chaiyaphum 2020”

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด ดังนี้ 1. ชื่อการประกวด “Miss China Gold Chaiyaphum 2020” 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1 เป็นเพศชายโดยกำเนิด แต่มีบุคลิกลักษณะเป็นเพศหญิง (สาวประเภทสอง) 2.2 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 2.3 มีอายุตั้งแต่...
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) 2563

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) 2563

ประกาศสำเนารายงานรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานและงบแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547...
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองชัยภูมิ...