เลือกหน้า
เปิดรับสมัครรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแจ้งว่า โครงการ “ท้องถิ่นติจิทัล เปลี่ยนแนวคิดพลิกรูปแบบการทำงาน” ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมติจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร....
ระเบียบวานะการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ระเบียบวานะการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ รายละเอียด...
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส...
รับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ

รับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1-4...