เลือกหน้า
ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป มีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการฝึกอบรมประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22- 24 มีนาคม พ.ศ.  2564 ตั้งแต่เวลา 08.00...
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

18 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน street food ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 24...
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านรายรับ  พบว่า  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดภาษีจัดสรร ...
เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีดีเบตนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เวทีการอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ผู้เข้าสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เวทีส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรงเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ...
เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัดชัย​ประสิทธิ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย อสม.ชุมชนกุดแคน​หัวถนน ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19...