เลือกหน้า
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

ด้วยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ถูกกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเรื่องการเลือกตั้งเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เอกสารดาวโหลด...
รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประการสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564...
แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบสำรวจผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ กลับสู่ภูมิลำเนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ:ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ:ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ:ด้านโครงสร้างพื้นฐานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน:7 สายเป็นเงิน :16,890,400 บาท สายที่ 1...
บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า  ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563

งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง นำโดยท่านนายกเทศมนตรี และรองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้บริการผู้ประกอบการค้าออกไปอำนวยความสะดวกต่อต่อสัญญาเช่าแผงสถานที่จำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 2 ประจำปี 2563...