เลือกหน้า
สถานที่จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน q (ตลาดสด)

สถานที่จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน q (ตลาดสด)

18 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิมอบหมายให้นางจิตลดา มณีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับป้ายประกาศสถานที่จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน q (ตลาดสด) โดยตลาดสดเทศบาล 2...
พัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ

พัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนา พื้นที่ในเขตเทศบาบเมืองขัยภูมิ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ถนนโนนไฮซอย 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในวันที่17 กันยายน...
สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต”

สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต”

ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” ❤️❤️ ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักว่าช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง คือตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรกของชีวิต...
ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2563 งานศุนย์บริการกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแกนนำนำด้านสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จักกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ...
กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กำจัดวัชพืชขวางทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการนำครุภัณฑ์และบุคลากรกองช่าง กำจัดวัชพืช ที่กรีดขวางทางน้ำในลำห้วยเสว เพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ...