เลือกหน้า
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว เข็มที่ 1

ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ไว้กับศูนย์สุขภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมผู้พามา 1 ท่าน...
การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

การดำเนินงานการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามนโยบาย ผู้บริหาร นาย ธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ ด้วยการขุดลอกผักตบชวา ตามลำห้วยต่างๆ มาแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงวันนี้และ ก็ยังปฏิบัติงานกันอยู่ให้ครบทุกลำห้วยและสาขา พร้อมด้วย ตามถนน สายหลัก...
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการ อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)...
รายชื่อนายกเทศมนตรีผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อนายกเทศมนตรีผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนายกเทศมนตรีผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยภูมิ ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนายก...
กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนั่งฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔

กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนั่งฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่ากฏกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔...